Bia keg

Khi bạn nhìn thấy thùng trong một giấc mơ, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy những khó khăn bạn có trong khi chiến đấu. Giấc mơ trong đó thùng đầy, đại diện cho sự lựa chọn đúng, bạn lấy nó đi trong khi chiến đấu với tất cả các trận chiến. Nếu thùng rỗng, sau đó quyết định và chọn kỹ thuật khác nhau để đạt được thành công. Nếu thùng bị hỏng hoặc có lỗ, sau đó nó có nghĩa là bạn sẽ có tranh chấp hoặc xung đột với các thành viên gia đình của bạn. Bìa thùng đại diện cho những điều chính cần được hiểu bởi bạn và quan trọng khác của bạn.