Breeze

Cảm giác khoe trong một giấc mơ biểu thị sự đa dạng và những thay đổi trong cuộc sống của bạn. Giấc mơ cũng có thể chỉ ra các kích thích bên ngoài như lạnh cảm thấy trong khi ngủ.