Brutality

Nếu họ đã bị tàn bạo, sau đó nó có nghĩa là có một cần phải tìm apprehension và sợ hãi của họ. Có lẽ bạn đang cố gắng để chuẩn bị cho tôi để chấp nhận nỗi sợ hãi của bạn. Ước mơ về sự tàn bạo cũng có thể biểu thị với ham muốn tình dục cay mà bạn có.