Co giật

Nếu bạn có một tịch thu trong một giấc mơ, giấc mơ này cho thấy sự thiếu trách nhiệm và quản lý trong cuộc sống của bạn.