Thống kê

Ước mơ về số liệu thống kê tượng trưng cho lợi ích của bạn là quan sát từng chi tiết nhỏ về một người hoặc tình huống. Đang cố gắng tìm hiểu những gì hiện hoặc không làm việc. Nó cũng có thể là đại diện của nỗ lực của bạn để kiểm tra một người hoặc tình hình từ mọi góc độ. Làm tất cả mọi thứ bạn có thể để lừa ai đó hoặc khắc phục một vấn đề. Tiêu cực, thống kê có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đang lãng phí thời gian của bạn với một vấn đề. Ngoài ra, thống kê có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đang xem xét tất cả các khía cạnh tích cực hay tiêu cực của một quyết định. Bạn có thể có thắc mắc về một người hoặc tình huống.