Các ước tính

Nếu bạn mơ thấy rằng bạn có stigmata, sau đó nó cho thấy sự cống hiến của bạn và công việc khó khăn mà bạn đã làm vì một người nào khác. Đau khổ và nỗi đau đớn sẽ sớm biến mất như thời gian đi theo.