Thermos

Giấc mơ với một thermos tượng trưng cho nỗ lực của bạn để giữ cho cảm xúc, Hy vọng hoặc một tình huống mà tôi sống. Không muốn để mất những gì bạn có, hoặc muốn giữ gìn những gì bạn có cho sau này. Tiêu cực, một thermos có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn gặp khó khăn khi quên những cảm xúc phủ định. Nó cũng có thể là đại diện của các ý định tiêu cực, được lưu lại để sử dụng sau này.