Miễn phí

Những ước mơ về nói ân sủng tại một bàn ăn tối tượng trưng cho tự nhận thức của bạn về việc không làm gì sai trước khi bạn hoàn thành một tình huống. Chăm sóc rằng tất cả mọi thứ đang làm là tích cực hoặc theo thứ tự trước khi kết thúc một cái gì đó. Tiêu cực, nói rằng ân sủng có thể phản ánh nỗ lực của bạn để ẩn tội lỗi hoặc ẩn bằng chứng trước khi bạn làm điều gì đó sai trái.