Chiến binh

Để trở thành một chiến binh trong giấc mơ, biểu hiện cuộc nổi dậy và sức mạnh của mình để đối phó với họ.