Ánh sáng

Nếu bạn ước mơ của ánh sáng, sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy vấn đề, thất vọng và căng thẳng. Có lẽ, có những điều bạn không kết thúc với, vì vậy bạn có những loại ước mơ.