Quảng cáo

Nếu bạn đã mơ ước và trong giấc mơ, bạn thấy rằng bạn đang xem quảng cáo truyền hình, nó có nghĩa là xu hướng của bạn để nhảy từ một điều khác mà không hoàn thành nhiệm vụ ban đầu và trách nhiệm của bạn. Bạn có một xu hướng được mục tiêu về tình huống mà bạn đi qua và khoảng cách cho mình cảm xúc. Nếu các quảng cáo nhảy nhanh chóng từ một đến khác, sau đó nó tượng trưng cho sự fugacity của họ.