Trung

Mơ ước về bản thân được một số loại người, thông qua đó hiển thị được vận chuyển đến các giác quan, là một dấu hiệu của tâm linh của bạn. Trong giấc mơ là một phương tiện, nó đại diện cho rằng bạn có trực giác tốt, giúp bạn nhạy cảm hơn với bản năng của bạn và để nhận thức mọi thứ một cách dễ dàng. Trung bình trong giấc mơ cũng cho thấy tăng biết tiềm thức của bạn.