Kiềm chế

Ước mơ về một kerb đi bộ tượng trưng cho sự cần phải làm chậm hoặc được nhiều bệnh nhân. Hạn chế và hạn chế về cách nhanh chóng hoặc tích cực bạn đang được. Một trở ngại hoặc người phải được tôn trọng như bạn cố gắng để đạt được mục tiêu của bạn. Một cần phải chăm sóc nhiều hơn hoặc cắt giảm trên một cái gì đó. Ngoài ra, một lề đường có thể phản ánh một cần phải được chăm sóc bởi những thành tựu của người khác hoặc cảm giác an ninh. Không can thiệp vào hoặc xâm nhập các quyền khác hoặc không gian cá nhân. Cảm thấy rằng cuối cùng bạn phải quan sát những người khác, quá.