Arc

Giấc mơ về một kiến trúc tượng trưng cho sự lựa chọn hoặc một hướng trong cuộc sống mà đòi hỏi sự tôn trọng. Bạn có thể nhận ra rằng bạn là quan trọng hơn những người khác. Bạn có thể cảm thấy một ý nghĩa Keener của tình trạng, quyền lực, hoặc tôn trọng của người khác. Nó cũng có thể là đại diện của một cảm giác được đặc biệt. Ngoài ra, nó có thể phản ánh một người hoặc tình huống đòi hỏi sự tôn trọng hoặc hợp tác của bạn. Bạn có thể phải hiển thị tôn trọng nơi nó là do hoặc cái gì đó là quan trọng hơn đối phó với.