Obsidian

Thấy Obsidian được hiểu là sự giới thiệu tiềm thức cho người mơ mộng nghĩ rằng có lẽ anh ta hoặc cô ấy là tốt thành lập hoặc là bạn cần phải được căn cứ hơn.