Playground

Những ước mơ về một sân chơi tượng trưng cho một tình hình trong cuộc sống, nơi bạn đang làm như bạn xin vui lòng hoặc được carefree. Đó là một cảm giác tuyệt vời để làm bất cứ điều gì bạn muốn. Một số hạn chế hoặc hạn chế. Bạn có thể phải đối mặt với một tình huống cho phép bạn khám phá nó cho lợi ích riêng của bạn, hoặc cho phép bạn vui chơi. Những ước mơ về việc không thể đi trên một sân chơi có thể phản ánh mong muốn của bạn để được thêm carefree.