Tốt

Những ước mơ về một cũng tượng trưng cho cảm xúc về một tình huống hoặc mối quan hệ là vô ích. Một cái gì đó để được sử dụng và không bao giờ chăm sóc một lần nữa. Một cảm giác vô vọng về một tình huống mà bạn đang gặp phải. Nó cũng có thể là đại diện của tiềm năng để trải nghiệm những kết quả tồi tệ nhất có thể trong một tình huống. Giấc mơ về việc leo lên một giếng có thể phản ánh sự bỏ rơi hoặc bị người khác. Cảm thấy bắn, được sử dụng và phải tự lo cho mình. Nó cũng có thể là đại diện của những cảm giác khắc phục một đáy đá tình hình.