Rosary

Để xem hoặc giữ một Mân Côi, khi bạn đang mơ ước, có ý nghĩa của hạnh phúc và niềm vui. Rosario cũng nổi bật như một điềm để thoải mái, thoải mái hoặc hài lòng. Nó cũng đại diện cho hành động của việc đưa ra và yêu cầu.