Sedar

Đối với những ước mơ được thuốc an thần cho biết nỗ lực của bạn để thoát khỏi hoặc tránh một sự kiện nhất định hoặc tình hình trong cuộc sống của bạn. Giấc mơ cũng có thể cho thấy rằng bạn đang cố gắng để thoát khỏi nhiệm vụ bạn có một tình huống nhất định.