Không kích

Khi bạn ước mơ bị bắt trong cuộc đình công không khí, nó cho thấy làm thế nào sốc bạn là những điều đang xảy ra xung quanh bạn tại thời điểm hư không. Đây là một dấu hiệu cho thấy bạn không phải là quản lý các vấn đề của bạn. Hãy chắc chắn rằng bạn biết những gì nó giống như Ramm tâm trí tích cực của bạn và những hành động bạn nên làm điều trên theo dõi, như họ đã được trước đó.