Quét

Để quét vào một giấc mơ là biểu thị cho các cách ly ngoài của suy nghĩ của mình và, vẫn còn, thời gian của những cảm xúc của mình. Bạn có thể bắt đầu nhìn vào những điều khác nhau. Làm sạch cũng có thể trỏ đến sự cần chú ý đến những điều nhỏ nhặt và các chi tiết mà bạn không phải trả tiền đủ.