Thước đo

Khi bạn ước mơ của một áp kế cho thấy khả năng của bạn để quản lý cảm xúc và cảm xúc của bạn. Có lẽ cách để xem các barometer, đó là cách suy nghĩ và cảm xúc của bạn được đặt.