Lõa

Mơ ước rằng bạn đang complicit trong một tội phạm tượng trưng cho những ảnh hưởng tiêu cực mà bạn đang cho phép hoặc phê duyệt.