Đến

Một thấy mình đặt ra trên mặt đất và sau đó một giấc mơ như vậy cho thấy sự cần để xem các sáng kiến được bao quanh bởi và sử dụng chúng đúng cách.