Tiệc

Dreamy bạn đang ở một buổi tiệc cho thấy rằng bạn đang mệt mỏi và Vinny. Giấc mơ này là một dấu hiệu cho thấy bạn đang tìm kiếm xúc tiến trầm.